Otevřený program ČSOP: Místo pro přírodu v roce 1999 (program pozemkových spolků)

Český svaz ochránců přírody

č. projektu

542

rok podání

1999

Dotace

2 000 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní

Ostatní příroda

Pozemkový spolek

Programy pozemkových spolků


Závěrečná zpráva

Ochrana přírody u nás prochází v tomto století zhruba čtyřmi etapami:
1. Etapa konzervativní ochrany jednotlivých fenoménů (fragmentů (první polovina století)
* nesystémový přístup, uchování význačného fenoménu (významný přírodní útvar, naleziště chráněného druhu...)
* osloveni: úzký okruh zasvěcených ochránců přírody, vědci, učitelé

2. Etapa konzervativní ochrany přírody ekosystémů (50. - 80. léta)
* systémový přístup (byť zpočátku zejména při vyhlašování CHKO uplatněn i nacionální aj.) ochrana celých vybraných biotopů a počátek ochrany krajinných celků
* osloveni oproti etapě1.: širší obec ochránců přírody, příslušní státní úředníci

3. Etapa aktivní ochrany přírody a krajiny (probíhá nyní)
* systémový přístup, dostatečné pravomoce státu, ochrana přírody již není jen výhradní povinností a právem státu, aktivní péče o chráněná území motivovaná (i finančně) státem, vznik stimulačních a sankčních nástrojů
* osloveni oproti etapě 2.: obec ochránců a znalců přírody v celé šíři, mnohdy i samospráva, vlastníci a uživatelé pozemků

4. Etapa emotivní ochrany přírody a krajiny (tento projekt je jedním z nástrojů jejího nastartování)
* emotivní přístup - místní obyvatelé chrání a pečují o to, co se jim líbí, co mají rádi - stát určuje priority pomocí stimulačních nástrojů a zejména výchovy (tak, aby péče byla zajištěna především o území z hlediska ochrany přírody a krajiny nejvýznamnější), velmi významná úloha nevládních organizací
* osloveni oproti etapě 3.: místní občané (pozitivní vliv patriotismu) bez ohledu na jejich znalost přírody

V návaznosti na předchozí etapizaci možno konstatovat:
Ochrana přírody a krajiny má v naší zemi jistě dobrou tradici. V současnosti je zde rozvinutý systém státní péče, existuje moderní legislativa, stimulační i sankční nástroje. Po roce 1989 je však zřejmé, že: 1) výkup nejcennějších pozemků do rukou státu je pomalý a nákladný a nepředstavuje ještě zajištění vhodného managementu, 2) obhospodařování chráněných území státní ochranou přírody je nákladné, 3) nezanedbatelné nejsou ani náklady na správní činnost, 4) politická podpora nákladné státní regulaci a správě chybí a ochrana životního prostředí a přírody klesly v žebříčku lidských hodnot našich obyvatel.
Velkou hodnotou v ochraně přírody je současné velmi aktivní ochranářské hnutí. V ČR existuje celá řada ochranářských organizací od té největší, kterou je ČSOP s dlouhou tradicí (blíže viz bod č. 2) až po místní spolky vzniklé teprve nedávno a pečující o jedno chráněné území nedaleko bydliště členů spolku.

Otevřený program ČSOP "Místo pro přírodu"
V roce 1997 byl vyhlášen ÚVR ČSOP otevřený program ČSOP "Místo pro přírodu". Hlavním cílem tohoto programu je uvést v život na území České republiky pozemkové spolky, které představují běžnou a velmi efektivní formu ochrany přírody v západní Evropě (ale i v USA a jinde). I v ČR ještě po II. světové válce existovaly pozemkové spolky, které velmi dobře a s nemalou podporou od státu pracovaly (vlastnili např. Mohelenskou hadcovou step).
V roce 1998 byl program "Místo pro přírodu" podpořen ze strany MŽP, podařilo se provést potřebné analýzy zahraničních zkušeností, prvorepublikových zkušeností v ČR, analýzu našeho právního řádu a jeho možnosti ve vztahu k PS, analýzu naší dosavadní literatury, zpracovat systém akreditace a marketingu PS atd. Dále bylo realizováno několik pilotních projektů.
V r. 1998 byl ustaven nezávislý sbor pro program "Místo pro přírodu" ČSOP, ve kterém jsou zastoupeni představitelé státní ochrany přírody i jiných nevládních organizací. Poradní sbor i v roce 1999, kromě posuzování a kontroly pilotních projektů především teoreticky rozvíjel filozofii pozemkových spolků v podmínkách ČR, zabýval se právními aspekty fungování PS, apod. Díky němu se podařilo zahrnout pojem pozemkových spolků jak do Státního programu ochrany přírody, tak i do národních rozvojových strategií. Usiluje i o začlenění PS do nového zákona na ochranu přírody a krajiny. Důležitým úkolem PS v nejbližší době bude vytvoření institutu Národního pozemkového spolku.
V roce 1999 byl uveden v život systém akreditace pozemkových spolků a zároveň se pokračovalo v podpoře pilotních projektů PS.

1. Akreditace
Akreditace PS se uděluje Radou pro PS podle definovaných kritérií, která jsou zvolena tak, aby byla co nejvíce objektivní. Tzn. při splnění podmínek akreditace, je její udělení v podstatě automatické (nárokové). Každé akreditaci bude předcházet návštěva pracovníka KÚVR ČSOP v místě zájmu PS.
Považujeme za nutné oddělovat systém akreditace od systému přidělování podpory na pilotní (rozvojové) projekty akreditovaných PS. Proto akreditace bude prováděna na návrh Poradního sboru pro program "Místo pro přírodu" Ústřední výkonnou radou ČSOP. V rámci akreditace bylo nutné vytvořit právní ošetření vztahu PS x ČSOP resp. národní pozemkový spolek, které zaručí nezneužití pravomocí ČSOP. Pro tento případ byly vytvořeny dr. Mlčochem a sdružením Ekologický právní servis typové smlouvy. Příprava akreditace každého jednotlivého PS je administrativně náročná a poměrně nákladná.
V roce 1999 jsme předpokládali akreditaci až cca 25 právních subjektů, z toho cca 1/3 mimo ČSOP. Tento předpoklad se bohužel nenaplnil, zřejmě z důvodů velmi přísných kritérií. Přesto, že proběhla dvě akreditační kola, podmínky splnilo pouze 12 pozemkových spolků:
013199 46/04 Pozemkový spolek Povodí Olešenky 20.000,-
023199 13/18 Pozemkový spolek ZO ČSOP Silvatica 20.000,-
033199 56/13 Pozemkový spolek Jablokoň 20.000,-
043199 58/06 Pozemkový spolek Čertoryje 20.000,-
053199 38/02 Pozemkový spolek Milý 20.000,-
063199 44/01 Pozemkový spolek Podskala 20.000,-
083199 Samostatný dětský oddíl Brontosauři o. s. EMA PARK 20.000,-
093199 57/01 Pozemkový spolek na ochranu krajinného rázu a druhové rozmanitosti Valašskoklobucka 20.000,-
103199 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí o. s. Dej přednost přírodě 20.000,-
113199 02/09 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 20.000,-
123199 27/05 Pozemkový spolek Spálené poříčí 20.000,-
133199 Nadace VERONICA nad Pozemkový spolek Veronica 20.000,-
ace

2. Pilotní projekty
Založení PS je velmi administrativně náročná činnost, zejména pak v místech s roztříštěnou majetkovou držbou. Pilotní projekty neziskových organizací v této oblasti si kladou za cíl založit či rozšířit a stabilizovat pozemkový spolek. ÚVR ČSOP na počátku roku 1999 vyhlásila veřejné výběrové řízení na především administrativní podporu (pořizování mapových podkladů, výpisů z evidence nemovitostí, právní služby, jednání s vlastníky, koordinace s krajinotvornými programy atd.) pilotních projektů PS neziskových organizací. Do tohoto řízení se mohly přihlásit:
1) Již akreditované PS
* se svými rozvojovými programy, zaměřenými na zvláště chráněná území,
2) Zakládající se PS
* hlavním kritériem pro jejich výběr byla pravděpodobnost úspěšného vytvoření PS v r. 1999 a jeho zaměření na vyhlášené zvláště chráněné území.
Ve dvou kolech výběrového řízení byly podpořeny následující pilotní projekty neziskových organizací:

013099

27/05

 

Rozšíření pozemkového spolku

58000.0

023099

70/03

 

Realizace ÚSES na pozemcích města a ČSOP

39000.0

033099

02/09

 

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

90000.0

083099

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

o. s.

Dej přednost přírodě

40000.0

053099

79/R se

 

Pozemkový spolek Vsetínsko

55000.0

063099

100 rok se

 

Pozemkový spolek Choryňský mokřad

75000.0

073099

Občanské sdružení ochránců přírody Val. Meziříčí

o. s.

Pozemkový spolek Vařákovy paseky

55000.0

093099

Ochrana fauny ČR

NGO

Džbány 2000

50000.0

103099

57/01

 

Založení pozemkového spolku na ochranu krajinného rázu a druhové rozmanitosti Valašskoklobucka

79000.0

113099

Ekologické centrum Meluzína - RC AB

o. s.

Pozemkový spolek Meluzína

70000.0

133099

29/02

 

Podpora vytvoření pozemkového spolku Radnice

26000.0

163099

Děti Země

o. s.

Pozemkový spolek Bořena

87496,8

183099

44/03

 

Vytvoření pozemkového spolku Novohradka

21000.0

173099

38/02

 

Rozvojový projekt pozemkového spolku Milý

17000.0

193099

58/06

 

Převzetí uživatelský práv v NPR Čertoryje

90000.0

203099

56/13

 

Jablkoň založení pozemkového spolku

90000.0

233099

13/18

 

Rozvojový program pozemkového spolku 13/18 ZO ČSOP Sylvatica

28000.0

223099

46/04

 

Pozemkový spolek Povodí Olešenky

78000.0

213099

Eurotopia

o. p. s.

Pozemkový spolek Orlické Záhoří

63000.0

143099

36/08

 

Vytvoření pozemkového spolku Liberecké mokřady a louky

70000.0

243099

Nadace Veronica

nadace

Založení pozemkového spolku

90000.0

253099

54/44

 

Propagace pozemkového spolku

90000.0

263099

26/02

 

Luční potok

22000.0

013099

27/05

 

Rozšíření pozemkového spolku

58000.0

023099

70/03

 

Realizace ÚSES na pozemcích města a ČSOP

39000.0

033099

02/09

 

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

90000.0

083099

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

o. s.

Dej přednost přírodě

40000.0

053099

79/R se

 

Pozemkový spolek Vsetínsko

55000.0

063099

100 rok se

 

Pozemkový spolek Choryňský mokřad

75000.0

073099

Občanské sdružení ochránců přírody Val. Meziříčí

o. s.

Pozemkový spolek Vařákovy paseky

55000.0

093099

Ochrana fauny ČR

NGO

Džbány 2000

50000.0

103099

57/01

 

Založení pozemkového spolku na ochranu krajinného rázu a druhové rozmanitosti Valašskoklobucka

79000.0

113099

Ekologické centrum Meluzína - RC AB

o. s.

Pozemkový spolek Meluzína

70000.0

133099

29/02

 

Podpora vytvoření pozemkového spolku Radnice

26000.0

163099

Děti Země

o. s.

Pozemkový spolek Bořena

87496,8

183099

44/03

 

Vytvoření pozemkového spolku Novohradka

21000.0

173099

38/02

 

Rozvojový projekt pozemkového spolku Milý

17000.0

193099

58/06

 

Převzetí uživatelský práv v NPR Čertoryje

90000.0

203099

56/13

 

Jablkoň založení pozemkového spolku

90000.0

233099

13/18

 

Rozvojový program pozemkového spolku 13/18 ZO ČSOP Sylvatica

28000.0

223099

46/04

 

Pozemkový spolek Povodí Olešenky

78000.0

213099

Eurotopia

o. p. s.

Pozemkový spolek Orlické Záhoří

63000.0

143099

36/08

 

Vytvoření pozemkového spolku Liberecké mokřady a louky

70000.0

243099

Nadace Veronica

nadace

Založení pozemkového spolku

90000.0

253099

54/44

 

Propagace pozemkového spolku

90000.0

263099

26/02

 

Luční potok

22000.0

013099

27/05

 

Rozšíření pozemkového spolku

58000.0

023099

70/03

 

Realizace ÚSES na pozemcích města a ČSOP

39000.0

033099

02/09

 

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

90000.0

083099

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

o. s.

Dej přednost přírodě

40000.0

053099

79/R se

 

Pozemkový spolek Vsetínsko

55000.0

063099

100 rok se

 

Pozemkový spolek Choryňský mokřad

75000.0

073099

Občanské sdružení ochránců přírody Val. Meziříčí

o. s.

Pozemkový spolek Vařákovy paseky

55000.0

093099

Ochrana fauny ČR

NGO

Džbány 2000

50000.0

103099

57/01

 

Založení pozemkového spolku na ochranu krajinného rázu a druhové rozmanitosti Valašskoklobucka

79000.0

113099

Ekologické centrum Meluzína - RC AB

o. s.

Pozemkový spolek Meluzína

70000.0

133099

29/02

 

Podpora vytvoření pozemkového spolku Radnice

26000.0

163099

Děti Země

o. s.

Pozemkový spolek Bořena

87496,8

183099

44/03

 

Vytvoření pozemkového spolku Novohradka

21000.0

173099

38/02

 

Rozvojový projekt pozemkového spolku Milý

17000.0

193099

58/06

 

Převzetí uživatelský práv v NPR Čertoryje

90000.0

203099

56/13

 

Jablkoň založení pozemkového spolku

90000.0

233099

13/18

 

Rozvojový program pozemkového spolku 13/18 ZO ČSOP Sylvatica

28000.0

223099

46/04

 

Pozemkový spolek Povodí Olešenky

78000.0

213099

Eurotopia

o. p. s.

Pozemkový spolek Orlické Záhoří

63000.0

143099

36/08

 

Vytvoření pozemkového spolku Liberecké mokřady a louky

70000.0

243099

Nadace Veronica

nadace

Založení pozemkového spolku

90000.0

253099

54/44

 

Propagace pozemkového spolku

90000.0

263099

26/02

 

Luční potok

22000.0
3. Propagace a centrální zajištění celého projektu a další úkoly
Centrální zajištění programu Místo pro přírodu a jeho propagaci prováděla Kancelář ÚVR ČSOP v Praze. Úkoly, které mimo jiné zajišťovala:
* centrální administrativa k akreditacím
* smluvní vztahy s MŽP ČR a s jednotlivými realizátory pilotních projektů
* koordinace PS s krajinotvornými programy
* definování spolupráce PS s Fondem chráněných území a dalšími institucemi
* osobní styk se subjekty s podpořenými pilotními projekty
* administrativní zázemí projektu
* propagace projektu - především příprava zvláštního vydání Veroniky.


Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.